คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

8 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 เป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการ ตลอดจนสวัสดิการที่คณะฯ จัดให้แก่นักศึกษา นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองในประเด็นต่าง ๆ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
.
NURSE CMU Youtube Channel:  https://www.youtube.com/watch?v=4msp3INd_Ewแกลลอรี่