คณะวิทยาศาสตร์ มช. จับมือ 4 สถาบัน แลกเปลี่ยนข้อมูล EdPEx มุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

8 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

     
           วันที่ 8 เมษายน 2565 - ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 5 สถาบัน ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยทั้ง 5 สถาบัน มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

แกลลอรี่