คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมประกวดผลงานกลุ่ม QCC แบบ Theme Achievement ของบุคลากรสายสนับสนุนในกิจกรรม “QCC DAY 2022” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาและต่อยอดแผนการดำเนินงานในอนาคต

1 เมษายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน QCC แบบ Theme Achievement ของบุคลากรสายสนับสนุน ในชื่องาน “QCC DAY 2022” โดยเป็นการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆให้สามารถประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่คณะบริหารธุรกิจได้วางไว้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting
โดยในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมดแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 7 กลุ่มตามหน่วยงานดังต่อไปนี้
1.งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 กลุ่ม
2.งานการเงินการคลังและพัสดุ จำนวน 1 กลุ่ม
3.งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำนวน 1 กลุ่ม
4.งานบริการการศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม
5.งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 1 กลุ่ม
6.งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ จำนวน 1 กลุ่ม
ในการประกวดผลงาน QCC ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นครินทร์ หอมดี รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , อาจารย์ภูรินทร์ คุณมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , อาจารย์ลักษณะ มานิตขจรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาเซลลิ่ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน QCC ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำหรับผลงานตัดสินการนำเสนอผลงาน QCC แบบ Theme Achievement ของบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ (10,000 บาท)
กลุ่มที่ 1 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์นวัตกรรมการจัดการหัวข้อ การพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวิชาการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (7,500 บาท)
กลุ่มที่ 3 งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หัวข้อ การพัฒนาระบบ KPI Data Collection & Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (5,000 บาท)
กลุ่มที่ 6 งานบริการการศึกษา (เลขานุการภาควิชา & เลขานุการโครงการ)หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้วางแผนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รางวัลชมเชย 4 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
กลุ่มที่ 2 งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายโครงการปริญญาโท
กลุ่มที่ 4 งานบริหารทั่วไป
หัวข้อ การลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคณะบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 5 งานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
หัวข้อ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจำนวนนักศึกษา
กลุ่มที่ 7 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวข้อ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยการสอนน้องร้องเพลงเชียร์แบบเป็นระบบออนไลน์