รองคณบดี CMUBS นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 17

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 ก.พ. 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาคณะฯ ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาในงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 17 โดยชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมรับฟังธรรมเทศนาโดยพระสุวรรณเมธี, ดร. (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗, พธ.ด.) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และเจ้าคณะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสิริมงคล กล่อมเกลาจิตใจ ให้ประพฤติปฏิบัติดี โดยท่านยังได้ให้ข้อคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนไว้อย่างน่าสนใจมากมาย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่