นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology International Conference Online

7 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายธันยวัฒน์ แก้วสลุด รหัสนักศึกษา 619951004 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award in Environmental Biotechnology Session ในการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Purification and Characterization of Thermostable Alkaline Keratinase from Bacillus halodurans SW-X and Its Use in Chicken Feather Valorization for Keratin Hydrolysate Production, a Substrate for Bioplastic starch/keratin" ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology International Conference Online เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
แกลลอรี่