ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร

30 สิงหาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร