พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน

8 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัย การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอบรมจัดขึ้นจากความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
แกลลอรี่