รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลายสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://cmu.to/admission