โครงการขับเคลื่อนเลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 “ขับเคลื่อนเลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายทั้งหมด ร่วมเดินทางไปพิธีมอบอุปกรณ์และสื่อในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวฝาย ที่ทำการชุมชนวัดบ้านปิง และ ณ วัดปราสาท


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยใช้คำขวัญว่า "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง" เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ใช้ในสถานการณ์ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งโรคดังกล่าวมีผลทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ใช้โอกาสนี้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี


ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้น การสูบบุหรี่นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าว อาการทรุดลง เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เพราะปอดของผู้สูบบุหรี่จะถูกทำลายได้ง่าย รวดเร็ว จนเกิดภาวะถุงลมโป่งพองซึ่งภาวะนี้จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ปอดสูงกว่าคนปกติ การสูบบุหรี่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้ถดถอยลง เป็นสาเหตุทำให้กระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาที่ปอดแย่ลง เริ่มจากการทำให้เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง จนกระทั่งปอดถูกทำลายลงไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ทำให้สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการติดเชื้อปอดของผู้สูบบุหรี่จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่จึงช่วยลดการอักเสบของเซลล์ปอด ยับยั้งการที่เซลล์ปอดถูกทำลายและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น การสูบบุหรี่หรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นอีกด้วย เพราะควันหรือละอองไอของบุหรี่ที่ถูกพ่นออกมากจากผู้สูบนั้น ประกอบด้วย สารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย สามารถกระจายไปได้ไกล หากผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ที่สำคัญผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นเนื่องจากขณะสูบบุหรี่มือและนิ้วที่มีเชื้อโรคอยู่ เมื่อสัมผัสกับริมฝีปาก ซึ่งเป็นช่องทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ นอกเหนือจากบุหรี่แล้ว ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีการแบ่งปันหรือแชร์กันสูบ แม้จะใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสปากแยกกัน แต่ใช้กระบอกและสายเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิค 19 รวมถึงไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ ในวงกว้างด้วย


ในปีนี้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาอันเป็นวิกฤตจากการระบาดของโควิด 19 อย่างไรก็ตามเป้าหมายก็ยังเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง และ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการไม่แพร่ระบาดเชื้อไปยังชุมชน กิจกรรมปีนี้ ประกอบด้วย การจัดทำสื่อออนไลน์ ให้ความรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ที่สอดคล้องกับคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 เผยแพร่ไปยังประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศรายการวิทยุถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าแก่ชุมชน การเผยแพร่บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของสถานการณ์บุหรี่ รวมทั้ง การให้ความรู้แก่ อสม. เพื่อเผยแพร่เนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แก่ประชาชน รวมทั้งแนวทางการรณรงค์ทุกช่องทางเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากบุหรี่ เป็นต้น และ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 จึงเชิญชวนทุกท่านได้ใช้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้เป็นโอกาสเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากทำลายสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างแล้ว การเสียเงินซื้อบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัว สำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โดยไม่ต้องออกจากบ้านได้ ผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 1600 (โทรฟรี ตลอด 24 ชม.) ขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่สูบบุหรี่และจะเลิกสูบบุหรี่
แกลลอรี่