บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 แบบ Drive-thru ณ ศูนย์การศึกษามช. จ.ลำพูน

21 เมษายน 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปที่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 แม้จะไม่มีอาการ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการติดเชื้อของตนเองรวมถึงเป็นการป้องกันและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ยืนยันคุณภาพตัวอย่างตรวจและป้องกันการแปลผลลบผิดพลาด รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง โดยการตรวจแบบวิธี Drive-thru มีความสะดวก ปลอดภัย โดยไม่ต้องลงจากรถ ตรวจได้ทุกวันเวลา 8.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร HPB 4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ www.covidtestcnx.org ในอัตราค่าบริการ 3,500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-801192-3 และ 053-936027 
แกลลอรี่