พิธีเปิดนิทรรศการ ไม้ไผ่ในชีวิต SHELTERS and so

19 พฤษภาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ไม้ไผ่ในชีวิต SHELTERS and so แสดงความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในทุกมิติของชีวิตมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวถึงต้อนรับความเป็นมาของงานนิทรรศการ คุณศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)กล่าวถึงความเป็นมาของเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ และคุณสมภพ ยี่จอหอ เครือข่ายดอยสเตอร์ กล่าวถึงความเป็นมาในความร่วมมือจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) โดยนิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 ทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น. (ปิดวันจันทร์) ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)


การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองด้วยงานเทศกาล โดยกำหนดให้เป็นโครงการ Flagship ที่ดำเนินการต่อเนื่องไป 5 ระหว่างปี 2564-2568 เพื่อผลักดันให้เมืองเชียงใหม่ มีภาพของการเป็นศูนย์กลางด้านงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีความยั่งยืน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในห่วงโซ่คุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับทุกภาคส่วน

แกลลอรี่