พิธีลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด โดย คุณอดุลย์ กันธาจักร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคุณเนตรดาว วงค์ขันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงโคนมให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด้านโคนม ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทางหนึ่งด้วย
แกลลอรี่