นักศึกษา CMUBS จับมือเพื่อนต่างสถาบันคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 จาก ตลท.

1 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายกฤตยชญ์ สอนสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันด้านการเงินในกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp (Track 2 : Financial Professionals @ Listed Companies) ภายใต้โครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านการอบรมความรู้ เสริมทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน ทั้งยังได้เข้ารับการทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาจำนวนมากกว่า 3,000 คน 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะได้เรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรความรู้พื้นฐาน AISA พร้อมสอบวัดความรู้เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมสอบชิงทุนสำหรับการสอบ AISA จากนั้นจะทำการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 250 คน เข้าสู่กิจกรรม Camp ตะลุยทำโจทย์แบบฝึกหัด AISA ต่อไป โดยมีเพียง 112 คนสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์พิเศษร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp ซึ่งแบ่งเป็น Track 1 : Financial Professionals @Financial Institution เน้นการใช้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าทำงานในสถาบันการเงิน เพื่อสร้างผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงวาณิชธนากรสำหรับสถาบันการเงิน จำนวน 50 คน และ Track 2 : Financial Professionals @Listed Company เน้นการใช้ทักษะสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในบริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้างนักบริหารการเงิน การลงทุน นักบัญชี นักลงทุนสัมพันธ์รุ่นใหม่ สำหรับบริษัทจดทะเบียน จำนวน 50 คน ซึ่งนอกจากผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานจริงผ่านการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทต่าง ๆ แล้ว ผู้ร่วมโครงการยังได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษาซึ่งเป็นการฝึกระดมความคิดและทำงานร่วมกันกับนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน โดยนักศึกษา CMUBS สามารถจับมือเพื่อนต่างสถาบันคว้ารางวัลใน Track 2 มาได้อย่างสวยงาม
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก https://www.chula.ac.th/

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่