ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "อุปกรณ์ฝึกเดินสำหรับลูกสุนัขขากาง"

20 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "อุปกรณ์ฝึกเดินสำหรับลูกสุนัขขากาง" เลขที่อนุสิทธิบัตร 83691 ออกให้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่