บพค. มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer

13 มีนาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายหัวข้อ “แนวคิดด้านวัตกรรมและระบบนิเวศนวัตกรรม” ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

ทั้งนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารอุทยานฯ ร่วมบรรยายในกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer” ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์นักวิจัย และผู้ประสานงาน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมองค์ความรู้การดำเนินงานด้านนวัตกรรมพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพผสานนวัตกรรมและงานวิจัยยกระดับสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แกลลอรี่