ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญรับชมบอร์ดความรู้ สัปดาห์ " วันต้อหินโลก " ร่วมหาคำตอบ... ต้อหิน คืออะไร ? 21-25 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

: ท่านมีปัจจัยเสี่ยง
ที่จะเป็นต้อหินหรือไม่?
: วิธีการวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้น
ของโรคต้อหินทำอย่างไร?
: รณรงค์ตรวจคัดกรอง
ป้องกันตาบอดจาก "ต้อหิน"
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มช.
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่