แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

8 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และ นายธราดล พรวิเศษศิริกุล นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 8 โรงเรียนขนาดกลาง 
แกลลอรี่