การประชุมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบัณฑิตศึกษา

17 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบัณฑิตศึกษา ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลา 10.00–12.00 น.
 
แกลลอรี่