ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ศิษย์เก่า CMUBS รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

26 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 มกราคม 2567 รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ และ อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ ดร.วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ และ คุณจิตพงศ์ คำธารา ศิษย์เก่าคณะฯ ในพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ดร.วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับดีมาก จากหัวข้อ บทบาทของสติระดับบุคคลและสติระดับองค์กรในการเพิ่มความสามารถคืนสภาพขององค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

คุณจิตพงศ์ คำธารา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระระดับดีมาก จากหัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวางแผนเกษียณโดยใช้แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุดบนเวลาหลายช่วง โดยมี อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

สำหรับพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่