OPD จิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการ เน้นออกแบบด้านสุนทรียภาพต่อสภาพแวดล้อมในการให้บริการ

2 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

OPD จิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากปิดปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “OPD จิตเวช (ห้องตรวจเบอร์ 24) เป็นห้องตรวจที่ให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช รวมถึงการบำบัดผู้ติดสุรา บุหรี่ และสารเสพติด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตั้งอยู่ ณ อาคารตะวันกังวานพงศ์ ชั้น 2 ซึ่งห้องตรวจนี้ได้รองรับการใช้งานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้โครงสร้างภายในอาคาร รวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม และเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา”


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างศักยภาพและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ OPD จิตเวช (ห้องตรวจเบอร์ 24) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช จะต้องได้รับการปรับปรุงทั้งโครงสร้างและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการนำโรงพยาบาลเข้าสู่การรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการตรวจรักษาได้รับความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
ทั้งนี้ การเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีสุนทรียภาพ ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย ซึ่งในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนทรัพย์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน โครงการปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช (OPD24) ในครั้งนี้”


************************

เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่