มอบรางวัลกิจกรรม MEDCHIC Health Data Hackathon 2024 ภายใต้แนวคิด “MED-Data Hackathon

11 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในกิจกรรม MEDCHIC Health Data Hackathon 2024 ภายใต้แนวคิด “MED-Data Hackathon ณ ห้องประชุม The Brick X @NSP ชั้น1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
.         กิจกรรม MEDCHIC Health Data Hackathon 2024 ภายใต้แนวคิด MED-Data Hackathon เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมได้แสดงถึงศักยภาพ และความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ MVP จากฐานข้อมูลด้านสุขภาพแบบเปิด เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ และการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ และเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

         ซึ่งผู้เข้าแข่งจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ในการระบุแนวทางในการแก้ปัญหา แสดงผลลัพธ์ของ AI/ML Model แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการข้อมูล รวมถึงอธิบายการนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการปฏิบัติ

.
รางวัล MEDCHIC Health Data Hackathon 2024
.
รางวัลชนะเลิศ
.
         ทีม CMU1 จากคณะแพทย์และวิศวะ มช.ได้รับรางวัลชนะเลิศ Health data hackathon on kidney diseases: 36 hours to save life การแข่งขัน Hackathon ซึ่งใช้ข้อมูลทางการแพทย์แบบสาธารณะ โดยเน้นที่กระบวนการรักษาโรคไต ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ผลแลบ ข้อมูลในลักษณะข้อความ (Medical note) ซึ่งมีแง่มุมทางด้านเวลาที่บันทึกต่าง ๆ (Time stamp of events)

.
โดยทีม CMU1 นำเสนอผลงาน "ระบบช่วยตัดสินใจในการยุติการฟอกไต" ประกอบไปด้วย
1. นายแพทย์ภูศิษฏ์ สีผึ้ง เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช
2. นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ วิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช
3. นางสาวธิดารัตน์ กาศสนุก วิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช
4. นศพ ญาณิศา สมการ คณะแพทยศาสตร์ มช
5. นศพ กวี ไพโรจน์ธนชัย คณะแพทยศาสตร์ มช
.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
.
ทีมไตหาหัวจาม นำเสนอผลงาน "AKI Risk Analyzer สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง" ประกอบไปด้วย
1. นศพ วิริทธิ์พล ดวงจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช (หลักสูตร Med-DS)
2. นศพ พริมา กาญจนหิตานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มช (หลักสูตร Med-DS)
3. นศพ ปรีณาพรรณ เสาร์เขียว คณะแพทยศาสตร์ มช (หลักสูตร Med-DS)
4. ชินดนัย นามวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มช (หลักสูตร Med-DS)
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ทีม Care นำเสนอผลงาน "ADEPT AI สำหรับ Streamline การรักษาโรคไต" ประกอบไปด้วย
1. นายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. นายศักดิ์โชติ เข็มราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. นายนิธิศ เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
.
รางวัลชมเชย

จากทีม Kidney Guide นำเสนอผลงาน "ระบบแนะนำการรักษาด้วยการฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง (Continuous renal replacement therapy: CRRT)" ประกอบไปด้วย
1. นศพ. ภูรินท์ ก้องเกียรตินคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นศพ. ณัฐชฎา สุริยศรีวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นศพ. ปวรัตน์ ชวณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นศพ. ก้องภพ ใจกล้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.

แกลลอรี่