พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแอทพิงค์นครริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลให้แก่สมาชิกชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ ในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ปรับตัวเข้ากับความต้องการอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 (Thailand 4.0)

ซึ่งในกิจกรรมงานวันนี้ได้มีสมาชิกชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัล พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อพิเศษ “ธุรกิจปรับตัวอย่างไร? หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อนำข้อมูลความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของตนเองต่อไป
แกลลอรี่