เปิดค่าย Animation Academy 2022 Basic Class

9 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ Animation Academy ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 63 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชัน โดยแอนนิเมชันเป็นส่วนหนึ่งในประเภทธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากแอนนิเมชันส่วนใหญ่มีเนื้อหาสนุกสนานดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดแอนนิเมชันในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการแอนนิเมชันไทยประกอบธุรกิจทั้งในรูปแบบการผลิตแอนนิเมชันเองและการร่วมทุนผลิตแอนนิเมชันกับผู้ประกอบการต่างชาติ ซึ่งมีตลาดผู้ชมแอนนิเมชันครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของไทยให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนส์ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่