คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางอภิรตี อภิชาตบุตร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 1 ต้น ไปถวายยังวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามสืบไป 
แกลลอรี่