วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การรับรอง Ms. Lei Lei จาก Chengdu University of Information Technology (CUIT), International Exchange and Cooperation Office

27 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การรับรอง Ms. Lei Lei จาก Chengdu University of Information Technology (CUIT), International Exchange and Cooperation Office ในการเข้าพบคณบดี ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือเรื่องการเสนอทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจาก CUIT มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลแล้ว ซึ่งได้ทำการลงนามโดยอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ เมื่อปี 2564 แต่ยังไม่มีการทำข้อตกลงในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ CUIT จึงเสนอให้มีการทำข้อตกลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของการร่วมมือทางวิชาการกับคณะอื่น ๆ ในอนาคต


แกลลอรี่