เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านมา Upskill ครูวิทย์ 67 เพื่อลูกศิษย์ในศตวรรษที่ 21

8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ศวท-มช. และ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม "Upskill ครูวิทย์ 67" เพื่อลูกศิษย์ในศตวรรษที่21

อบรมโดยวิทยากรชั้นนำของคณะวิทยาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นลงมือปฏิบัติจริง
ได้ตัวอย่างสื่อการสอน
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

จัดอบรมแบบออนไซต์ (on-site) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาอบรมขึ้นอยู่กับแต่ละหัวข้อ (มีค่าอบรม)

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการจัดอบรมแบบรอบด้าน เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาส Upskill ทั้งในเชิงวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อทำสื่อการสอน

สมัครหรือดูรายละเอียดการอบรมที่ https://cmu.to/summer2567

แกลลอรี่