STeP นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

13 มีนาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่บุคลากรจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 60 ท่าน ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สรรค์สร้างการให้บริการรูปแบบใหม่เชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับกระบวนการทำงาน โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. กำหนดจัดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency): Innovative Competency เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมผสานนวัตกรรมนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
แกลลอรี่