นักวิจัย MDRI หารือความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มช.

28 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ในด้านการผลิตสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต

แกลลอรี่