นักศึกษาวิทยา มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วม IceCube Summer Student Program ณ สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          นางสาวญานี ต่างใจ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านประกาศ https://narit.or.th/index.php/news/2644-icecube-2566

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Summer Student Program) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center: WIPAC ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา โท หรือปริญญาเอก) สาขาดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ University of Wisconsin–Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 10 สัปดาห์
https://events.icecube.wisc.edu/
แกลลอรี่