นักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ร่วมการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

16 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ มอบหมายให้ ดร.ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ นักวิจัย เข้าร่วมนำเสนอระบบเพื่อการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (The 3rd  International Conference Occupational and Environmental Diseases (3rd ICOED)) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

            ระบบเพื่อการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ ชื่อ แรงดีมีสุข - RankD MeeSuk เป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและอุบัติเหตุจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงสำหรับแต่ละอาชีพ ให้คำแนะนำที่เหมาะสม พร้อมสร้างประวัติสุขภาพ ซึ่งฐานข้อมูลสุขภาพนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบ โดยระบบขยายผลมาจากระบบรถแดงพร้อม ที่ถูกนำไปใช้เพื่อเฝ้าระวังโรคและดูแลสุขภาพของผู้ขับขี่รถโดยสารสี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่