ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ถือเป็นการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ โรงเรียน หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
แกลลอรี่