เชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ “ทบทวนแนวคิดและนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพลเมืองเชียงใหม่ในอนาคต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 : พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ” ประจำปี 2563

10 มกราคม 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพหุวัฒนธรรมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ

“ทบทวนแนวคิดและนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพลเมืองเชียงใหม่ในอนาคต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 : พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ” ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม A3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษาจากเครือข่ายพหุวัฒนธรรมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงทบทวนแนวคิดและปฏิบัติการพหุวัฒนธรรมศึกษาในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักการศึกษา นักวิชาการและคนทำงานภาคประชาสังคม ได้ร่วมสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมศึกษาในอนาคต

แกลลอรี่