ปฐมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Ex-MBA รุ่นที่ 20

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) จัดวันปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในหลักสูตร อีกทั้งได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ซึ่งการปฐมนิเทศครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่การบรรยายพิเศษ เรื่อง “7 Strategies to The Top” วิทยากรโดยคุณวีณา อรัญญเกษม และคุณพัชราพรรณ ขุนวงษ์ แนะนำศิษย์เก่าและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยชมรม Ex-MBA รุ่นพี่ Ex-19 แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ พร้อมทั้งการข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยอาจารย์นิตยา วัฒนคุณ และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันกับรุ่นพี่ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ฟลอร่า ครีค (Flora Creek) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่