คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

21 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)


อาจารย์ดีเด่น “รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด” สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น “นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ” สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ลูกจ้างประจำดีเด่น “นายอินสอน บุญยืด” สังกัดหน่วยกายภาพ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

แกลลอรี่