งานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

6 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “The 41st International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST41)” ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ นายกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ เทียมสอน หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสากรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

            MST41 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่มุ่งเน้นการนำเสนอ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ร่วมกับงานด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และพนักงานจากภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยด้านจุลทรรศนศาสตร์ ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ครั้งนี้ อีกด้วย


รายละเอียดประกอบข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่