โครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ และผู้สนใจ

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ และผู้สนใจ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
กล่าวเปิดงาน และคุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทาง
การปฏิบัติงาน

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP) รวมถึงอบรมการกรอกข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในช่วงเช้าวิทยากร (เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) บรรยายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP) โดยนางสาวณัฐณิชา ดวงดี

ในช่วงเวลา 13.00 - 15.30 น. อบรมการกรอกข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในระบบ CMU-MIS ของบุคลากรสายวิชาการ บรรยายโดยหัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเวลา 15.30 - 16.30 น. อบรมการกรอกข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในระบบ CMU-MIS ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

แกลลอรี่