คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการบรรเทาผลกระทบปัญหาภาวะวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่เกินค่ามาตรฐาน

28 มีนาคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพของ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการทันตกรรม กรณีสภาวะหมอกควันของ จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกเหนือจากมาตรการที่มหาวิทยาลัยให้งดการเรียนการสอน ในส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ ดังนี้ 1) แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับบุคลากรทุกคน 2) ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง โดยรอบอาคารทั่วคณะ 3) ติดตั้งแผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ เพิ่มเติมสำหรับเครื่องปรับอากาศในคลินิกทุกคลินิก ซึ่งเริ่มใช้งานเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มี.ค.62 ที่ผ่านมา และ 4) สำรวจพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากปัญหาฝุ่นละออง รวมไปถึงมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อจะได้บรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว  
แกลลอรี่