CMUBS ร่วมกับ PODD Centre จัด Focus Group ประเมินระบบผ่อดีดี เตรียมต่อยอดขยายผลสู่การเฝ้าระวังด้านต่างๆ ในท้องถิ่น

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการจัดการ ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) เดินหน้าจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการระบบผ่อดีดี ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมดิจิทัลสำหรับเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติชุมชน เตรียมขยายผลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการการประเมินความคุ้มค่าของระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม "ผ่อดีดี" ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

ภายในงานมีตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนมากกว่า 11 องค์กร โดยมุ่งเน้นสนับสนุนข้อมูลการให้บริการระบบเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและเกิดการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละท้องถิ่น พร้อมต่อยอดขยายผลการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ โดยหลังจากนี้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ มีแผนในการนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม หรือระบบผ่อดีดี ให้กับศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่