รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุงห้องแรงดันลบ อาคารนิมมานเหมินท์แล้วเสร็จ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4 สิงหาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงห้องแรงดันลบ (ห้อง Negative Pressure) หอผู้ป่วยโรคปอด จำนวน 11 ห้อง อาคารนิมมานเหมินท์ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส Covid-19 อย่างครบวงจร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยทั่วไปโรคอื่นๆ ที่มารักษาในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐานสากล


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่รับดูแลผู้ป่วยนอก มากกว่า 1.3 ล้านรายต่อปี และผู้ป่วยในกว่า 50,000 รายต่อปี ในช่วงวิกฤต Covid-19 ทางโรงพยาบาลได้รับมือการแก้ไขปัญหาโรคระบาดครั้งนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้วิกฤต Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปได้ด้วยดี


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการรักษาที่ได้รับความไว้วางใจในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของ Covid-19 อยู่อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นในอนาคต จึงนับได้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยของจังหวัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และสามารถควบคุมการระบาด โรคติดเชื้อโดยเฉพาะ Covid-19 ด้วยมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้เป็นอย่างดี ตามหลักมาตรฐานสากล


สืบเนื่องจากโอกาสของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีสูงมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ หากมีการระบาดเกิดขึ้นใหม่ การใช้ศักยภาพเดิมอาจไม่เพียงพอ ทำให้มีโครงการปรับปรุงห้องแรงดันลบที่อาคารนิมมานเหมินท์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการจัดสถานที่เพื่อรับมือการแพร่ระบาดดังกล่าว ให้เป็นระบบที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด เนื่องจากห้องแรงดันลบ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่สามารถใช้สถานที่ร่วมกันกับผู้ป่วยปกติได้


ทั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงห้องแรงดันลบ (ห้อง Negative Pressure) หอผู้ป่วยโรคปอด จำนวน 11 ห้อง อาคารนิมมานเหมินท์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยงบประมาณ 10 ล้าน 8 แสนบาทถ้วน และพร้อมเปิดบริการได้ตามปกติ ตามวิสัยทัศน์การเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน


เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่