นักศึกษาบัณฑิต CAMT คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันงานวิจัยด้านซอฟแวร์ระดับเอเชีย แปซิฟิค

8 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันงานวิจัย Student Research Competition ในการประชุมวิชาการ 30th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2023) ซึ่ง KAIST University เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
          โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน Designing Persuasive User Interface by User Personality to Enhance Engagement for Survey Application ได้แก่ นางสาว พัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาโท สาชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน A Comparison of Prediction Digital Major in Undergraduate with Learning Styles Model ได้แก่ นางสาว รัชธิดา ภุมมะภูติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร และอาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน Creating Game-based Social-Emotional Learning tools in Montessori schools environment for Children’s House students ได้แก่ นางสาว Olivia Bova นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาเอก การจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่