พิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตร Internship Program รุ่นที่ 3

31 พฤษภาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564) โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ที่ร่วมหลักสูตรอบรมทุกท่าน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
แกลลอรี่