สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” และ "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." แก่นักวิจัย มช.

5 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." แก่ ศาสตราจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (สกสว. ในปัจจุบัน) ได้จัดตั้งทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นมีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย

“เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย 


ข้อมูลโดย : สำนักบริหารงานวิจัย มช. และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
แกลลอรี่