การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 16

14 กรกฎาคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Economic Odyssey: Charting Opportunities in 2023 and Beyond” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกรที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในช่วงเช้า

พิธีมอบธง สำหรับเจ้าภาพในปีต่อไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Session 1: การบรรยาย หัวข้อ "นักเศรษฐศาสตร์ในโลกเศรษฐกิจใหม่" โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Sea Group
Session 2: การบรรยาย หัวข้อ "การส่งเสริมงานวิจัยด้านตลาดทุน" โดย ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และหัวหน้าสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
Session 3: การเสวนาร่วมกับสถาบันเครือข่าย หัวข้อ "มุมมองนโยบายเศรษฐกิจ"
และช่วงบ่าย นำเสนอบทความกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่