คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (ANSCSE23)

27 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

      ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ และภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-science จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรือ The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ANSCSE23 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวจัยสู่สาธารณะ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและความร่วมมือกันในอนาคต โดยการประชุมจัดต่อเนื่องทุกปีหมุนเวียนไปตามสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สำหรับเนื้อหาที่มีการนำเสนอในงาน ANSCSE23 ครั้งนี้ จะครอบคลุมสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

Computational Chemistry (CHE)
Computational Biology, Bioinformatics, Biochemistry, and Biophysics (BIO)
Computational Physics, Computational Fluid Dynamics, and Solid Mechanics (PFD)
High Performance Computing, Computer Science, and Engineering (CSE)
Mathematics and Statistics (MST)
Experiment Meets Theory (EMT)
A Joint Workshop on e-Science and High Performance Computing: eHPC2019
แกลลอรี่