มช. ผนึกกำลัง บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด สร้างองค์ความรู้โครงสร้างระบบควบคุม อาคารจอดรถอัตโนมัติ

27 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเตอร์ไลน์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบโครงสร้างระบบควบคุมอาคารจอดรถอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมระบบจอดรถอัตโนมัติ และผลิตนักศึกษา และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองมาตรฐานทางวิชาชีพระดับสากล

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “ผมมีความเชี่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด ที่เริ่มขึ้นในวันนี้นั้น จะก่อให้เกิด องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมระบบจอดรถอัตโนมัติร่วมกันต่อไปในอนาคต”

     ด้านนายวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือระหว่างกันในวันนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือเพื่อการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ งานออกแบบ คำนวณ จัดทำแบบ ขบวนการผลิต การผลิต งานติด ตั้งและทดสอบ ตลอดจนการใช้งานและการบำรุงรักษา ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนั้น ยังได้เพิ่มความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบอย่างครบวงจร ในวันนี้บริษัทฯ พร้อมที่จะนำเครื่องจักรกลทุกประเภทของจริงที่ใช้งานอยู่ในประเทศในหลากหลายเทคโนโลยี่ที่พร้อมสนับสนุนเพื่อการศึกษาและทดสอบโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และบริษัทก็พร้อมเป็นที่ฝึกงานจริงในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนพัฒนางานวิจัยพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป”

แกลลอรี่