ICDI ร่วมให้การต้อนรับการมาเยือนของ คณะศึกษาดุงานจาก Eotvos Lorand University (ELTE) ประเทศฮังการี

30 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI ร่วมให้การต้อนรับการมาเยือนของ คณะศึกษาดุงานจาก Eotvos Lorand University (ELTE) ประเทศฮังการี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นันท์นภัส แสงฮอง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาเพื่อเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคคลกรชาวต่างชาติ โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยฯ นำเสนอเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ รวมถึงระบบในการดูแลนักศึกษานานาชาติทั้ง 17 หลักสูตร ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ICB1211


แกลลอรี่