ผู้บริหาร CMUBS ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ TRBS NET ณ จังหวัดกระบี่

20 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดีฯ นำหัวหน้างานงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้น ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกันของกลุ่มเครือข่าย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันเครือข่ายร่วมการประชุม

ภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “บทบาทของสายสนับสนุนกับการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล“ และหัวข้อ ”การนำ AI และ IT มาใช้ในการบริหารงานสำนักงานยุคใหม่” ทั้งยังจัดประชุมหารือการดำเนินงานของ Working Group ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา ด้านวิชาการ การเรียนการสอน และด้านวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงการประชุมของทีมบริหารเครือข่ายอีกด้วย

สำหรับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) ประกอบด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก 4 ภูมิภาค 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-------------
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก Facebook Fanpage คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่