วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมญี่ปุ่น: Japanese Business Etiquette ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมญี่ปุ่น: Japanese Business Etiquette เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ: Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น ข้อควรปฏิบัติและมารยาทการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น และการเข้าสังคมร่วมกับชาวญี่ปุ่นในโอกาสต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองกงสุล สุกิคิ ทาคาฮิโระ (Vice consul SUGIKI Takahiro) และ นส. นมิตา วาระนิรันดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม นส. วราภรณ์ เนตรศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกนามบัตร การใช้ตะเกียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าสังคมและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น
The International College of Digital Innovation at Chiang Mai University proudly hosted a "Japanese Dining Etiquette Workshop" as part of our commitment to fostering internationalism through the SEED Program.


แกลลอรี่