การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวัสดุศาสตร์ สู่การใช้ประโยชน์การวิจัยทางอุตสาหกรรมและชุมชน

13 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม"สัมมนาการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวัสดุศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์การวิจัยทางอุตสาหกรรมและชุมชน" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงาน และศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่

ภายในงานสัมมนา มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้ 1. "ทิศทางและนโยบายการสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 2. "ความรู้ความเข้าใจ ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์" โดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และนางสาวพันทนา คำเขียว (หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)) 3. "ทิศทางและนโยบายการสนับสนุนและขับเคลื่อนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานนวัตกรรม (สบน.) และรองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 4. "การขับเคลื่อนและสนับสนุนการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์" โดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ (หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)
แกลลอรี่