เสวนาวิชาการ "ไหว้สาใจ๋เมือง อู้เรื่องเวียงแก้ว"

4 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยสังคม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "ไหว้สาใจ๋เมือง อู้เรื่องเวียงแก้ว"
ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เสวนาที่ 1 : คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคุ้มหลวงเวียงแก้ว
เวลา 09.15-10.30 น.
เสวนาที่ 2 : ผลการขุดค้นทางโบราณคดีข่วงหลวงเวียงแก้วในปัจจุบัน
เวลา 11.00-12.00 น.
เสวนาที่ 3 : ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้วกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เวลา 13.00-15.45 น.
.
ดำเนินรายการโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง
อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนา
https://bit.ly/3oIxd2t
***รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน***
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 942 575 หรือ 089 954 9614
แกลลอรี่